WSTECZ JAK DOJECHAĆ?

ZAKRES OBSŁUGI

Adwokat dr Konrad Andrzej Politowicz jest członkiem Izby Adwokackiej w Opolu (nr wpisu 244), absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorem nauk prawnych, byłym wieloletnim pracownikiem Sekcji Wykonawczej i Sekcji Wykroczeniowej Sądu Rejonowego w Opolu oraz członkiem pozaetatowym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Prowadzi pracę dydaktyczną ze studentami Uniwersytetu Opolskiego.

Jest także autorem lub współautorem kilkudziesięciu opracowań naukowych, w tym pierwszej w Polsce monografii poświęconej grzywnie akcesoryjnej, a także materiałów szkoleniowych i glos do orzeczeń sądowych z zakresu prawa karnego materialnego i procedury karnej, postępowania wykonawczego, ruchu drogowego, prawa majątkowego, prawa i procedury administracyjnej. W swych pracach wielokrotnie poświęcał uwagę gwarancjom praw stron postępowania, zachowaniu standardów konstytucyjnych, racjonalności karania oraz instytucjom naprawczym, w tym z zaangażowaniem mediacji.

Był uczestnikiem licznych konferencji naukowych i problemowych z udziałem teoretyków i praktyków prawa, brał udział w konsultacjach projektów aktów prawnych, spotkaniach roboczych w Ministerstwie Sprawiedliwości, pracy komisji parlamentarnych, rozprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Wykaz ważniejszych publikacji:

Wydawnictwa książkowe i monografie:

 1. Mediacje w postępowaniu karnym wykonawczym, w: Magdalena Tabernacka, Renata Raszewska-Skałecka (red.), Mediacje w społeczeństwie otwartym, Wrocław 2012.

 2. Zasady penalizacji przestępstw popełnionych w warunkach zbiegu realnego a równość sprawców wobec prawa, w: S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka (red.), Granice kryminalizacji i penalizacji, Olsztyn 2013.

 3. Grzywna akcesoryjna w polskim prawie karnym, wyd. CH Beck - Monografie prawnicze, Warszawa 2014.

 4. Ocena punitywności świadczeń płatniczych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kontekście zasad ich wykonywania, w: Tomasz Kuczur, Bogusław Sygit (red.), Współczesne problemy kryminalizacyjne, Toruń 2013.

 5. Znaczenie zatarcia skazania w kontekście ochrony niektórych praw podmiotowych osób skazanych, w: Justyna Karaźniewicz, Tomasz Kuczur (red.), Karnomaterialne i procesowe instrumenty ochrony jednostki przed nadużyciami władzy państwowej.

Artykuły w czasopismach:

 1. Ewolucja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych na tle budowy wybranych instytucji ustrojowych w III RP – kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych Casus – wydanie specjalne, jubileuszowe (2005) z okazji 15-lecia SKO (skrót), nr 38/zima 2005 (tekst w całości).

 2. Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych jako specyficzny organ samorządu zawodowego członków SKO – Casus, nr 39/wiosna 2006.

 3. Lobbing i inne kanały artykulacji interesów jako narzędzie prowadzenia polityki wspólnot samorządowych na forum krajowym i w Unii Europejskiej – Casus, nr 40/lato 2006.

 4. Zakres samodzielności organów administracyjnych w wykonywaniu środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów, w świetle art. 184 Kodeksu karnego wykonawczego – miesięcznik Instytutu Ekspertyz Sądowych Paragraf na drodze, nr 9/2010.

 5. Udostępnianie przedstawicielom mass mediów akt postępowań sądowych jako nośników informacji publicznej – Casus, nr 58/zima 2010.

 6. Przesłanki, charakter i tryb uzyskania opinii podmiotów konsultacyjnych w postępowaniach sądów w kierunku stosowania środków zabezpieczających – kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości Probacja, nr 1/2011.

 7. Udział organów administracji w postępowaniu wykonawczym prowadzonym w trybie art. 13 § 1 k.k.w. - Casus, część I: nr 59/wiosna 2011, część II: nr 60/lato 2011.

 8. Próba charakterystyki świadczeń płatniczych na cele społeczne. Dochodzenie świadczenia pieniężnego oraz nawiązki – Probacja, nr 3/2011.

 9. Pobyt, zamieszkiwanie i realizacja obowiązku meldunkowego a decyzja o nadaniu lub cofnięciu pozwolenia na posiadanie broni – Casus, część I: nr 61/jesień 2011, część II: nr 62/zima 2011.

 10. Stosowanie instytucji z art. 75 k.k. w kontekście wydania wyroku łącznego – Probacja, nr 4/2011.

 11. Zakres przesłanki podmiotowej art. 203 in fine k.c. w świetle konstytucyjnych wzorców ochrony – miesięcznik Krajowej Rady Radców Prawnych Radca Prawny-dodatek naukowy, nr 117/wrzesień 2011.

 12. Zmiana lub uchylenie orzeczenia w postępowaniu wykonawczym przez sąd odwoławczy – miesięcznik Prokuratury Generalnej Prokuratura i Prawo, nr 1/2012.

 13. Starostwo powiatowe wobec środka karnego zakazu prowadzenia rowerów - Paragraf na drodze, nr 3/2012.

 14. Zabezpieczenie majątkowe kosztów egzekucji środków penalnych i restytucyjnych o charakterze pieniężnym - Radca Prawny-dodatek naukowy, nr 123/marzec 2012.

 15. Kurator dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym na tle innych postępowań – Casus, część I: nr 63/wiosna 2012 r., część II: nr 64/lato 2012.

 16. Nowa podstawa ograniczenia wolności skazanych - uwagi na tle zmian w art. 169 § 3 k.k.w. (współautor: Piotr Kaczmarek) – Probacja, nr 2/2012.

 17. Postępowanie incydentalne w trybie art. 13 § 1 k.k.w. jako postępowanie „w sprawie”- Probacja, nr 2/2012.

 18. „Tacierzyńskie” odroczenie. Uwagi na tle nowelizacji art. 151 § 3 k.k.w. – Probacja, nr 3/2012.

 19. Zmiana obowiązków sprawcy w okresie próby przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego - w świetle konstytucyjnych wzorców ochrony (współautor: Tomasz Huminiak) – Probacja, nr 4/2012.

 20. Rola urzędu skarbowego w wykonaniu środka karnego przepadku należności pieniężnej – Probacja, nr 4/2012.

 21. Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi skazanego–dłużnika odszkodowawczego – Radca Prawny-dodatek naukowy, nr 133/styczeń 2013 r.

 22. Skutki orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów – na tle ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – Paragraf na drodze, nr 3/2013.

 23. Nowe przesłanki ustalania właściwości sądu w art. 3 k.k.w. i ich wybrane następstwa w postępowaniu wykonawczym (współautor: Tomasz Huminiak) – Probacja, nr 1/2013.

 24. Przesłanki, charakter i tryb uzyskania opinii podmiotów konsultacyjnych – suplement w nawiązaniu do art. 95a k.k. i 201 k.k.w. – Probacja, nr 1/2013.

 25. Podstawy wynagradzania kuratorów dla osób nieobecnych w postępowaniu administracyjnym – Casus, nr 67/wiosna 2013.

 26. Styk jurysdykcji sądów powszechnych i administracyjnych w kontekście reprezentacji nieobecnego w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym – Kwartalnik Prawa Publicznego UKSW, nr 1/2013.

 27. Wezwanie do zdania dokumentu prawa jazdy w wyroku łącznym – Paragraf na drodze, nr 6/2013.

 28. Uwagi na tle wymiaru i wykonywania kary ograniczenia wolności – Probacja, nr 2/2013.

 29. Zaliczanie okresów pozbawienia prawa jazdy przy orzekaniu i wykonywaniu środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów – czasopismo Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Folia Juridica Wratislaviensis, nr 1/2013.

 30. Ewaluacja zastępczej pracy społecznie użytecznej – Radca Prawny-dodatek naukowy, nr 139/lipiec-sierpnień 2013 r.

 31. O prawnych formach reglamentacji dostępu obywateli do zasobów środowiskowych – Casus, nr 69/jesień 2013.

 32. Las jako element dziedzictwa środowiskowego w kontekście praw podmiotowych - miesięcznik Polskiego Towarzystwa Leśnego Sylwan, nr 8/2013.

 33. Mandat – i co dalej? – Paragraf na drodze, nr 10/2013.

 34. Stosowanie art. 420 k.p.k. w świetle zasady specjalności – Kwartalnik Naczelnej Prokuratury Wojskowej Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 4/2013.

 35. Głos w dyskusji na temat zasadniczych przesłanek przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego – Casus, nr 70/zima 2013.

 36. Realizacja penalnych zobowiązań płatniczych przez upadłego – Radca Prawny-dodatek naukowy, nr 145/styczeń 2014 r.

 37. Zatarcie skazania w przypadku śmierci beneficjenta nawiązki – Probacja, nr 1/2014.

 38. „Turystyka egzaminacyjna” a zasady wydawania praw jazdy według ustawy o kierujących pojazdami – Paragraf na drodze, nr 2/2014.

 39. Kurator „procesowy” czy kurator „dla doręczeń” – uwagi na tle art. 143-144 k.p.c. – Monitor Prawniczy nr 3/2014.

 40. Problem wykonania kary łącznej grzywny (w świetle uchwały Sądu Najwyższego) – Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN Państwo i Prawo, nr 3/2014.

 41. Relacje przepisów z art. 42 k.k. i 182 k.k.w. oraz regulacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – Paragraf na drodze, nr 3/2014.

 42. Nawiązka i odszkodowanie w przypadku kradzieży leśnej – czyli o kumulacji roszczeń i zasadach karania w świetle art. 290 § 2 k.k. – Wojskowy Przegląd Prawniczy nr 1/2014.

 43. Znaczenie prawidłowego ustalenia przesłanek fakultatywnego usunięcia pojazdu z drogi – uwagi na tle art. 130a ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, Paragraf na drodze, nr 5/2014.

 44. Władztwo planistyczne organów gminy a gwarancje praw podmiotowych właścicieli nieruchomości – Casus, nr 72/lato 2014.

 45. Dozór jako element probacji na tle przesłanek historyczno-porównawczych – Studia Prawnoustrojowe, nr 23/2014.

 46. Problem „nadwykonania” kar przy ich łączeniu – w kontekście wykonawczym (na bazie postanowienia SA w Lublinie z dnia 6 czerwca 2008 r., sygn. II AKzw 365/08) – Probacja, nr 3/2014.

 47. Przesłanki nowelizacji Kodeksu karnego w zakresie wykonywania środków karnych świadczenia pieniężnego i nawiązki na cel społeczny oraz ocena jej skutków w ujęciu retrospektywnym - Folia Juridica Wratislaviensis, nr 2/2014.

 48. Ratio legis konsultacji z zarządcą drogi w toku wydawania decyzji o sposobie użytkowania lokalu - Nieruchomości C.H. Beck, nr 1/2015.

 49. Gdy kierowca nie zdąży się przebadać – uwagi praktyczne dotyczące stosowania art. 102 ust. 1 pkt 3 ustawy o kierujących pojazdami – Paragraf na drodze, nr 2/2015.

Glosy:

 1. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 stycznia 2013 r., sygn. II AKzw 1762/12 (dot. kompetencji Komisji Psychiatrycznej do Spraw Środków Zabezpieczających i wynagrodzenia za wydanie opinii w sprawach związanych z wykonaniem tychże środków w postępowaniu wykonawczym) – Probacja, nr 3/2013.

 2. Glosa częściowo krytyczna do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2012 r., sygn. akt I KZP 17/12 (dot. rozstrzygnięcia rozbieżności w orzecznictwie, dotyczących zasad określania granic kary łącznej grzywny, tj. wykładni art. 39 § 1 k.k.s. oraz art. 86 § 1 k.k.) – Probacja, nr 3/2013.

 3. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. I KZP 9/12 (kompetencje kuratora z K. r. i o. w postępowaniu karnym) – Probacja, nr 3/2013.

 4. Glosa do wyroku WSA w Opolu z dnia 8 maja 2014 r. sygn. II SA/Op 41/14 – Paragraf na drodze, nr 7/2014.

 5. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2013 r. (sygn. I KZP 23/13) – dot. zasad odraczania kar pozbawienia wolności w postępowaniu wykonawczym w trybie art. 151 k.k.w. - Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 3/2014.

 6. Glosa krytyczna do wyroku WSA w Opolu z dnia 26 lutego 2014 r. (sygn. akt II SA/Op 44/14) - dot. charakteru prawnego wstrzymania wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego – Casus, nr 74/zima 2014.

Opracowania popularnonaukowe i szkoleniowe:

 1. Międzyinstytucjonalny obieg dokumentu prawa jazdy – Paragraf na drodze-Materiały szkoleniowe, nr 9-12/2011:

- część I: Prawo jazdy a prawo do jazdy.

- część II: Rola służb kontroli ruchu drogowego w obiegu dokumentu prawa jazdy.

- część III: Dokument prawa jazdy w postępowaniach: administracyjnym, karnym i wykroczeniowym.

- część IV: Zagraniczne i międzynarodowe prawa jazdy.

 1. Dla kogo ograniczenia prędkości? – Paragraf na drodze-Trybuna Paragrafu, nr 12/2012.